Компромисни предложения на Австрийско председателство по Пакета за мобилност I

Компромисни предложения на Австрийско председателство по Пакета за мобилност I

В рамките на проведена неформална среща с транспортните аташета на Австрийско председателство, последните очертаха основните идеи и компромисни предложения, които ще поставят на преговорната маса, в началото на м.октомври т.г.

Крайъгълен камък в компромиса на Австрийско председталество е по-доброто правоприлагане и ефективен контрол на правилата. Оборудването на превозните средства в най-кратък срок с интелигентен тахогаф е ключов елемент в концепцията на Австрия за компромис по Пакета за мобилност I. Проведени са множество срещи с индустрията и представителите на Австрия са убедени, че е възможно версия 2 на интелигентния тахограф да бъде на пазара до 2022 г. за новите превозни средства и до 2024 г. оборудването на всички превозни средства с интелигентен тахограф, ново поколение. Версия 2 на интелигентния тахограф ще съдържа функция за автоматично регистриране на кода на държавата при пресичана на граница, но също и функцията товарене/разтоварване?!?. Целта е максимална информация относно престоя на превозното средство на територията на дадена държава членка.

Относно времето за шофиране и разпределението на намалените и седмичните почивки на водача, ще бъде запазен принципът за ограничение на времето за шофиране на 90 часа на всеки две седмици, но ще бъде предвидена гъвкавост относно ползването на намалените седмични почивки. Ще бъде предвидена възможност да бъдат ползвани последователно две намалени седмични почивки, но компенсацията следва да бъде в рамките на четвъртата седмица. По този начин в края на четвъртата седмица, водачът ще има право на по-продължителна почивка.

Тази разпоредба се обвързва с т.нар. правило за връщане „ у дома“ на всеки четири седмици. Австрийско председателство ще предложи текст съгласно, който водачът и превозното средство следва да се връщат на всеки четири седмици в „site“ на транспортната компания. За гореспоменатия термин ще бъде предвидена дефиниция. Подчерта, че правилото ще бъде разписано по начин позволяващ контрол на изпълнението му. Основен елемент в същото е, че и водачът и превозното средство следва да бъдат на посоченото място, в края на четвъртата седмица.

Забраната за ползване на седмичната почивка на борда на превозното средство ще бъде правилото, от което ще бъде предвидена дерогация, ако превозното средство е паркирано на охраняем паркинг/ определени зони за целта. До изграждането на охраняеми зони по трансевропейската транспортна мрежа се предвижда изключение от правилото само при „изключителни обстоятелства“ и при условие, че кабината на превозното средство отговаря на минимални изисквания за комфорт. За момента не се предвижда дефиниция на изключителните обстоятелства, както и колко дълъг ще бъде този преходен период. Бе подчертано, че няма да бъде предвидено задължение за държавите членки да изградят охраняеми паркинги по трансевропейската мрежа, като ще се разчита основно на интерес от страна на частния сектор.

Относно каботажа се предлага запазване на настоящата правна рамка, а именно 3 операции, в рамките на 7 дни, но се добавя задължителен период на почивка от 14 дни след приключването на последната каботажна операция на територията на приемащата държава членка. Австрийско председателство определя предиведния период от 14 дни като начална точка за преговорите, с което показва гъвкавост относно конкретния брой дни.

Относно прилагането на разпоредбите на директивата за командироване на работници и заплащането на водачите, Австрийско председателство сменя подхода и предлага да бъде поставен акцент върху вида операция, вместо времето за престой на територията на приемащата държава членка.

Разграничават се т.нар. двустранни международни операции, тоест директен внос-износ от държавата на установяване на трансортния оператор до друга държава членка и международни операции (cross trade), в които се предоставят услуги между две държави членки различни от държавата на установяване на превозвача.

Предлага се директивата за командироване да не се прилага на двустранните международни превози и на транзита, но да се прилага автоматично на другите международни операции (cross trade), както и на каботажа.

Предвижда се хибридно правило, което позволява в рамките на т.нар. двустранни международни превози да бъдат извършвани две международни (cross trade) операции и в двете посоки. Тоест поставя се акцент върху географския маршрут на двустранния превоз, като от страна А на установяване до страна Д, на доставка съгласно ЧМР, е възможно например в рамките на маршрута да бъда извършени две cross trade международни операции, тоест от страна Б до страна С и от страна С до страна Д. Обратният път към държавта на установяване следва да спазва същия географски маршрут, като е възможно да бъде направени още две (cross trade) операции. Предвидените две (cross trade) операции не попадат в обхвата на директивата за комнадироване и разпоредбите относно минималното заплащане.

 

Мирослава Борисова

 

Miroslava Borissova

Transport attache  (Road, Rail)

Permanent representation

of the Republic of Bulgaria to the EU