Начало
Арбитраж

Арбитраж

Какво е арбитраж?

Арбитражът е форма на алтернативно разрешаване на спорове от частен характер. Когато се организира постоянно, се нарича „институционален арбитраж“.

Институционалният арбитраж представлява форма на арбитраж, която е организирана и функционира на постоянна база в национална или международна организация или институция, както и към независима неправителствена организация, в съответствие със законодателството и съгласно собствения си правилник, приложим към всички дела, които се подчиняват на арбитраж съгласно арбитражното споразумение.

В дейностите си, институционалният арбитраж е независим от организацията, от която е създаден. Това осигурява условия за независимост на арбитража. Страните могат да отнесат съществуващите или възможните спорове към арбитраж чрез подписване на арбитражно споразумение. В случай на противоречия между арбитражното споразумение и правилника за институционален арбитраж, за водещо се счита арбитражното споразумение.

Правилникът за дейността на институционалния арбитраж се приема от неговото ръководство, в съответствие с реда за функциониране, регламентиран в неговия устав.

Избирайки институционалния арбитраж за разрешаване на съществуващи или възможни спорове, страните автоматично приемат и правилника за дейността, приложим към техните спорове. Тази разпоредба е задължителна, с изключение на случаите, когато, като се вземат предвид обстоятелствата по случая и съдържанието на правилника за дейността, избран от страните, управлението на институционалния арбитраж реши да приложи гореописания правилник за дейността.

Правилникът за действие на институционалния арбитраж става приложим и влиза в сила от получаване на уведомлението от съда, освен ако страните не се договорят друго.

Всички български транспортни компании, товародатели или товарополучатели биха могли да се възползват от услугите на този арбитражен съд. Достатъчно е да упоменете една кратка арбитражна клауза в договора за превоз, или товарителницата и сте застраховани. Да, при евентуален търговски спор ще си решите проблема за около месец при възможно най-ниските такси за арбитражно дело. Арбитражът разполага с доказани НЕЗАВИСИМИ професионалисти по транспортна право. Можете да сте сигурни и спокойни, че търговският спор ще бъде решен напълно независимо. Допълнителна информация ще откриете на www.arbitrans.net

Свържете се с нас и ще ви предоставим допълнителна информация.

Арбитражът гарантира правото на защита на страните, както и спазването на принципа на състезателност. Дейностите на Арбитражния съд по транспорт се основават на принципа на поверителност на арбитража. 

Арбитражният съд по транспорт към Румънската асоциация за международни пътни превози е независим орган, специализиран в разрешаването на спорове в областта на транспорта и свързаните с него дейности (дейности на митнически агенти и спедитори, съхранение и обработване на стоки, пощенски и куриерски услуги).
В съответствие с ролята си на алтернативна специализирана извънсъдебна форма за разрешаване на спорове, Арбитражният съд по транспорт осигурява бързо и безпристрастно разрешаване на спорове, произтичащи от правоотношения в областта на транспорта и свързаните с него дейности, както и други спорове, попадащи в юрисдикцията на Арбитражния съд по транспорт.

Арбитражният съд по транспорт е създаден и действа винаги към Румънската асоциация за международни автомобилни превози, съгласно правилата, които представляват част от Арбитражния кодекс за превози и свързаните с тях дейности, приложим за всички спорове, попадащи под юрисдикцията на съда, в съответствие с арбитражното споразумение. Дейностите на Арбитражния съд по транспорт са в съответствие с Конституцията на Румъния, международното законодателство, законодателството на Европейския съюз и международните конвенции, по които Румъния е страна. Арбитражният съд по транспорт притежава всички необходими помещения и оборудване, както и компетентен персонал.

Румънската асоциация за международни пътни превози (ARTRI) е националната издаваща и гарантираща асоциация за системата TIR.  ARTRI предоставя гаранции за карнетите TIR, издавани от нея, както и от други асоциации – членове на Международния съюз за автомобилен транспорт (IRU), в съответствие с разпоредбите на чл. 65, ал. 2 на Техническия правилник за прилагане на режима за транзит под покритието на карнети TIR, одобрен със Заповед на Президента на Националната финансова административна агенция №1420/2014, обнародвана в Държавен вестник на Румъния, Част I, бр. 508 от 8 юли 2014 г.