Представителство във Франция по закона Макрон

Представителство във Франция по закона Макрон

УВУЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Съгласно законът на Макрон, транспортните фирми, които командироват служители с цел товарене или разтоварване до Франция, следва да спазват френското законодателство по отношение на наетите от тях лица, като основно отражение това намира в начисляваната брутна заплата. Ставката се определя от вида и размера на превозното средство.

Също така всяка фирма следва да посочи свой представител за Франция, който да съхранява и предоставя за проверки за период от 18 месеца, след изтичане на командироването (общо 24) следната информация за фирмата:

  • Трудови договори на командированите лица
  • Декларации за командироване
  • Доказателства за начислена заплата
  • Доказателства за изплатена заплата

Също така водачите следва да носят със себе си следните три документа, за проверки на пътя:

  • Трудов договор – копие
  • Декларация за избор на представител – копие
  • Декларация за командироване – оригинал

В случай, че нашите условия представляват интерес за Вас, моля да потвърдите по електронната поща, за да Ви изпратим форма, в която да попълните Ваши данни. След това, ще подготвим необходимите документи и ще ги изпратим до Вас за подпис и печат.

Ако имате допълнителни въпроси, бихте могли да се обърнете към Лилия Найденова - 0887 899 787.