Обучение за консултанти по превоза на опасни товари по шосе

Обучение за консултанти по превоза на опасни товари по шосе

Това обучение е золажено в Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR), по която Р България е страна. Радпоредбите на спогодбата би следвало да са транспонирани 100% в транспортното ни законодателство, респективно Наредба №40 на МТ, която регламентира превозите на опасни товари на територията на страната.

Ние Ви предоставяме учебен процес, който ще Ви запознае в детайли с правилата и процедурите за правилното осъществяване на превозите. Отличното запознаване с материята, структурата в съдържанието на приложенията към Спогодбата, както и цялостното разбиране на процеса ще Ви гарантират успешната работа като консултант по превозите на опасни товари в автомобилния транспорт.

Валидността на удостоверинето за конслутант по АДР следва да се подновява на всеки 5 години, считано от датата на първоначалното издаване.