Регламент (ЕС) 2016/403

Регламент (ЕС) 2016/403

От 1 януари 2017г. влиза в сила новият Регламент (ЕС) 2016/403 на Комисията. Той класифицира тежките нарушения на правилата на Съюза, които могат да доведат до загуба на добрата репутация на автомобилните превозвачи.

В интерес на постигането на прозрачност и лоялна конкуренция е да се определи общ метод за изчисляване на честотата, над която компетентният орган на държавата членка на установяване разглежда повторните нарушения като по-тежки. Такива повторни нарушения могат да доведат до започване на националната административна процедура, която, ако прецени компетентният орган, може да доведе до загуба на добрата репутация на автомобилния превозвач.

Като общо правило, честотата следва да се определи, като се вземат предвид тежестта на нарушението, времето и средният брой водачи. Тя се разглежда като максимален праг, като същевременно на държавите членки се дава възможност да прилагат по-ниски прагове, както са предвидени в националната им административна процедура за оценка на добрата репутация

Списъкът на категориите, видовете и степените на тежките нарушения е определен след консултации с държавите членки и заинтересованите страни в Съюза, като оценката на степента на тежест се основава на най-добрите практики и опит в прилагането на съответните законодателни разпоредби в държавите членки. Най-тежките нарушения, установени в приложение IV към Регламент (ЕО) № 1071/2009, представляват референтният горен праг за оценката на тежестта на други съответни нарушения .

Фокусът е върху нарушенията на правилата за труд и почивка на водачите, използването на тахографите, маса и размери на превозните средства, периодични технически прегледи, устройствата за ограничаване на скоростта, атестацията на водача, професионалната компетентност на ръководителя и др. В обобщение санкциите, които към момента се отнасяха единствено към водачите, вече се прехвърлят като тежест върху собствениците на транспортните предприятия. Ето защо същите следва да имат предвид колко и какви нарушения допускат водачите им превозвайки стоки по европеските пътища.

Пълният текст на регламента, с подробно описание на нарушенията, можете да намерите тук.