СПОАТ с официален доклад за проблемите в транспортното законодателство

СПОАТ с официален доклад за проблемите в транспортното законодателство

През изминалите няколко години министрество на транспорта и в частност Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" са насочили всичките си усилия към реорганизиране на печелившите дейности, възложени им от държавата. Определени кръгове около този ресор периодично организират и провеждат специализирани акции на ДАНС и ГДБОП, които се доукрасяват с шумни арести, внимателно подплатени с одобрителни медийни кампании. Така обществото остава с убеждението, че последващите промени в тези ведомства наистина ще допринесат за прекратяването на корупцията. Облечени в народното "доверие" въпросните кръгове продължават още по-уверено своето движение по орбитата на частните корпоративни интереси.

Големият проблем е, че тази администрация отдавна се е самозабравила и усещайки политическата подкрепа на човека, с диплома от стопанската академия в гр.Свищов, е навлезла в една необратима спирала на деградацията. На практика в траспортното ни законодателство е настъпил тотален срив: непубликуване по съответния ред на основни международни договори; противоречия със закона за нормативните актове; некачествено преведени на български език  регламенти и директиви на ЕС; некоректно транспониране на директиви на ЕС; липса на необходимите административни мерки за изпълнение на регламенти на ЕС; несвоевременно приемане на необходимите законови, подзаконови и административни мерки, необходими за изпълнение на директиви на ЕС и др.

Предвид това, експертите от Сдружението за професионално обучение в транспорта - СПОАТ, съставиха доклад за състоянието на транспортното законодателство. От него става ясно как некомпетентността и нехайството на определени служители са отдалечили Република България от правилната линия.

Докладът ще бъде предоставен по официален ред на заинтересованите лица - министри, депутати и началници на отдели в агенцията. Ние, чрез портала ТРАНСАРЕНА, предоставяме възможност на по-широк кръг от заинтересовани лица, ангажирани с автомобилните превози, също да се запознаят със състоянието на транспортното законодателство у нас.

 

СПОАТ - ДОКЛАД.pdf