Картата за квалификация на водача - поредната СХЕМА против интересите на водачите.

Картата за квалификация на водача - поредната СХЕМА против интересите на водачите.

Държавната администрация непрекъснато работи през призмата на частните интереси и поради тази причина, вместо да улеснява и да подпомага бизнеса, тя успява да задълбочи проблемите му. Типичен пример за това е картата за квалификация на водача, която се явява задължителен документ за професионалните водачи от автомобилния транспорт. Схемата е изградена от група държавни служители, под зоркото наблюдение на политическите фигури, кръжащи около министреството на транспорта информационните технологии и съобщенията.

ДИРЕКТИВА 2003/59/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 15 юли 2003 година относно начална квалификация и продължаващо обучение на водачи на някои пътни превозни средства за превоз на товари или пътници, за изменение на Регламент (ЕИО) № 3820/85 на Съвета и Директива 91/439/ЕИО на Съвета и за отменяне на Директива 76/914/ЕИО на Съвета, дава две основни възможности за доказване на професионалната компетентност на водачите: едната е чрез издаване на карта за квалификация, а другата е чрез отпечатване на символа CODE 95 на гърба на свидетелството за правоспособност за управление на МПС на водача. Държавите членки имат свободата да избират и да приложат вариант, който ще бъде най-удачен. Нашата държавна машина веднага прилага опцията, при която таксите ще отиват в частна компания, а за нас остава да гадаем какъв процент се възстановява на "архитектите" в рамките на договорения период от 10 години. За издаването на картата, всеки един водач дължи сума в размер на 85.40 лв. Като отчетем, че водачите се налага да заплащат на същата частна фирма сумата от 150 лв за издаване на персоналната карта за работа с дигитален тахограф, сумата от 50 лв. за издаване на карта за превози на опасни товари, става ясно че водачите се използват като един сигурен източник на финансиране. Никой и по никакъв начин не е аргументирал тази цена .... как е постигната? Най-големият проблем е, че таксите не постъпват в държавния бюджет. Редно беше администрацията да постигне по-ниски и разумни цени на тези документи. Остава тайна кой с кого и как се е договарял - но резултатът е ясен: драстично намалява броят на професионалните водачи и тази тежест започва да придобива все по-сериозни мащаби сред транспортните компании.

ПРИПОМНЯМЕ на всички професионални водачи, че има действаща Наредба № I-157 за условията и реда за издаване на свидетелство за управление на МПС, отчета на водачите и тяхната дисциплина, юни 2017, издадена от Министреството на вътрешните работи. В нея ясно е записано, че водачите МОГАТ да докажат своята професионална компетентност чрез отразяването на Код 95 на гърба на СУМПС. По този начин, с много по-малко средства и за много по-кранки срокове всеки един водач ще си разреши проблемите, свързани с придобиването на картата за квалификация на водача.