ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО УДОСТОВЕРЯВАНЕТО НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА КОМПЕТЕНТНОСТ НА ВОДАЧИТЕ

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО УДОСТОВЕРЯВАНЕТО НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА КОМПЕТЕНТНОСТ НА ВОДАЧИТЕ

 

КАКТО ВЕЧЕ КОМЕНТИРАХМЕ, УПРАВЛЯВАЩОТО МНОЗИНСТВО Е ГАРАНТИРАЛО ЗАВИШЕНИТЕ ТАКСИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА КАРТА ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ВОДАЧА ДА СЕ ИЗПЛАЩАТ ДИРЕКТНО КЪМ ЧАСТНА ФИРМА, А НЕ КЪМ ДЪРЖАВАТА, КЪДЕТО ИМ Е МЯСТОТО !

НИЕ НЕ ТОЛЕРИРАМЕ ПОДОБНИ ПРАКТИКИ И ПРИЗОВАВАМЕ ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ВОДАЧИ ДА ПОДМЕНЯТ СВОИТЕ СУМПС И ЕДНОВРЕМЕННО С ТОВА ДА ОТРАЗЯТ В НЕГО ПРИДОБИТАТА ПРОФЕСИОНАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ. ПО ТОЗИ НАЧИН ДЪЛЖИМИТЕ ТАКСИ СЕ НАМАЛЯВАТ 4 ПЪТИ !

ТАКСИТЕ, ДЪЛЖИМИ КЪМ МВР СА КАКТО СЛЕДВА:

ЗА ЛИЦА ДО 58 г. - 25 ЛВ (ОБИКНОВЕНА УСЛУГА - ДО 30 ДНИ), 50 ЛВ (БЪРЗА УСЛУГА - ДО 10 ДНИ)

ЗА ЛИЦА ОТ 58 ДО 70 г. - 11 ЛВ (ЗА 30 ДНИ-ДО 30 ДНИ), 22 ЛВ (10 ДНИ - БЪРЗА УСЛУГА)

 

Съгласно Директива 2003/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2003 година относно началната квалификация и продължаващо обучение на водачи на някои пътни превозни средства за превоз на товари или пътници, се предвиждат две възможности за улесняване на доказването на професионалната компетентност на водачите, които са граждани на държава-членка и са притежатели на Удостоверение за професионална компетентност (УПК):

  1. Първата възможност е чрез отразяване на хармонизирания код 95 на Общността, определен за тази цел, заедно с датата на изтичане на кода, в свидетелството за управление на превозно средство. Предпоставка за това е синхронизирането на датата на изтичане на валидността на свидетелството за управление на превозно средство и продължаващото обучение за професионална компетентност.

Тази възможност се улеснява от факта, че съгласно Директива 2006/126/ЕО, считано от 19 януари 2013 г. свидетелства, издадени от държави-членки за категории C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E имат срок на административна валидност 5 години. Продължаващото обучение се провежда на същите периоди - на всеки пет години, преди края на валидност на УПК, удостоверяващ продължаващо обучение.

В този случай се спестяват 86 лева – цената на картата за квалификация.

  1. Втората възможност е чрез отразяване на хармонизирания код 95 на Общността, определен за тази цел, заедно с датата на изтичане на кода, в   карта за квалификация на водача на превозно средство. Този карта трябва да отговаря на същите изисквания за сигурност като свидетелството за управление на превозно средство (което едва ли е изпълнено...), като се има предвид важността на правата, които тя дава за пътна безопасност и равни условия на конкуренцията.

При този вариант се прави ненужен разход от 86 лева. Тази сума постъпва директно в банковата сметка на една частна фирма, а не в държавния бюджет !!

 

ОСНОВАНИЯ:

 

  1. ДИРЕКТИВА 2003/59/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 15 юли 2003 година относно начална квалификация и продължаващо обучение на водачи на някои пътни превозни средства за превоз на товари или пътници

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

като имат предвид, че:

………………

(15)      За да удостовери, че шофьор, който е гражданин на държава-членка, е притежател на Удостоверение за професионална компетентност (УПК), предвидени в настоящата директива, и за да улесни взаимното признаване на различните УПК, държавите-членки трябва да прикрепят хармонизирания код на Общността, определен за тази цел, заедно с датата на изтичане на кода, в свидетелството за управление на превозно средство или новата карта за квалификация на водача на превозно средство, който да се признава взаимно от държавите-членки, хармонизираният модел на която е определен с настоящата директива. Този карта трябва да отговаря на същите изисквания за сигурност като свидетелството за управление на превозно средство, като се има предвид важността на правата, които той дава за пътна безопасност и равни условия на конкуренцията. Предоставената възможност на държавите членки да поставят код на Общността на новата карта трябва да им даде възможност да определят период на валидност на свидетелствата за управление на превозно средство, който не съвпада с датата на изтичане на валидността на продължаващото обучение, при положение че Директива 91/439/ЕИО предвижда всяка държава-членка да си запази правото да определя, на базата на национални критерии, срока на валидност на свидетелствата за управление на превозно средство, които тя издава.

………

Член 8

УПК удостоверяващ продължаващо обучение

……..

2. Следните водачи на превозно средство трябва да преминат първи курс на продължаващо обучение:

а)         притежатели на УПК, посочени в член 6, в срок от пет години от издаване на този УПК;

б)         водачите на превозно средство, посочени в член 4, в срок от пет години от съответните дати, посочени в член 14, параграф 2, в съответствие с графика, определен от държавите-членки.

Държавите-членки могат да съкращават или удължават сроковете, посочени в а) и б), inter alia, така че да съвпадат с датата на изтичане на срока на валидност на свидетелството за управление на превозно средство или за да осигурят постепенно въвеждане на продължаващото обучение. Периодът обаче не може да бъде по-къс от три години и по-дълъг от седем години.

 

  1. НАРЕДБА № I-157 ОТ 1 ОКТОМВРИ 2002 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОТЧЕТА НА ВОДАЧИТЕ И ТЯХНАТА ДИСЦИПЛИНА

Издадена от министъра на вътрешните работи

Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за издаване на свидетелство за управление на моторни превозни средства (МПС), за водене на централен регистър на водачите на МПС, за отчет на водачите, за отчет на наложените им наказания и служебното предоставяне и предоставянето срещу заплащане на данни за водените на отчет водачи.

………

 Глава втора. ДОКУМЕНТИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

………

(2) Свидетелството за управление съдържа следните данни:

…………….

95. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2013 г., в сила от 22.02.2013 г.) Водач на превозно средство, който притежава удостоверение за професионална компетентност, отговарящо на изискванията за квалификация на водача, предвидена с Директива 2003/59/ЕО до…[например: 95(01.01.12)]

…………….

Чл. 15. (1) Подмяна на свидетелство за управление на МПС се извършва при:

1. изтичане срока на валидност;

2. подмяна на стар образец с нов;

3. промяна в данните на водача;

……..

  1. ДИРЕКТИВА 2006/126/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 20 декември 2006 година относно свидетелства за управление на превозни средства (преработена)

………

ПРИЛОЖЕНИЕ I

РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО ОБРАЗЕЦА НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО НА ОБЩНОСТТА

……

Втора страница съдържа:

……..

95.

Водач на превозно средство, който притежава свидетелство за квалификация, отговарящо на задължението за професионална пригодност, предвидена с Директива 2003/59/ЕО до… (например: 95.01.01.2012)

………..